САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ 22. ФЕБРУАРА - ЕВРОПСKОГ ДАНА ЖРТАВА

Организација Помоћ жртвама Европа (Victim Support Europe) је 1991. године, на предлог представника из Шведске, прогласила 22. фебруар Европским даном жртава са циљем да се последице које жртве криминалитета трпе учине видљивим широј јавности и да се друштво подстакне да ефикасније и потпуније заштити права жртава. Од тада се широм Европе овај дан обележава различитим манифестацијама. Виктимолошко друштво Србије је почело са обележавањем овог дана 2005. године.


Поводом овогодишњег Европског дана жртава, подсећамо да у Србији свакога дана велики број грађана и грађанки постане жртва неког облика криминалитета. Последице криминалитета тешко погађају свакога, а посебно осетљиве категорије, као што су жене, деца, стари, особе с инвалидитетом. Упркос позитивним променама на законодавном и институционалном нивоу везаним за заштиту жртава, одговарајућа помоћ и подршка још увек нису доступни на једнак начин свим жртвама. Такође, жртве су готово свакодневно изложене инструментализацији и злоупотреби од стране медија.


У оквиру Виктимолошког друштва Србије од 2003. године функционише служба за жртве ВДС инфо и подршка жртвама. Служба је намењена свим жртвама криминалитета и кршења људских права. Од оснивања до данас, Служба је имала више од 5000 контаката са жртавама (женама и мушкарцима) различитих облика криминалитета: насиља у породици, мобинга, прогањања, имовинских кривичних дела, претњи и других видова кршења људских права.


У циљу унапређења положаја и права жртава и сведока кривичних дела у кривичном поступку, 20. фебруара 2015. године Републичко јавно тужилаштво и Виктимолошко друштво Србије закључили су Меморандум о разумевању и сарадњи. Сарадња Републичког јавног тужилаштва и Виктимолошког друштва Србије одвија се кроз пројекат развоја Служби за подршку оштећеним лицима и сведоцима у јавном тужилаштву. Наиме, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, у оквиру пројекта „Подршка успостављању националног система подршке жртвама и сведоцима у Републици Србији", у 2015. години Републичко јавно тужилаштво и Виктимолошко друштво Србије организовали су обуку, након чега су 15.12.2015. године почеле са радом Службе за информисање оштећених лица и сведока у Вишим јавним тужилаштвима у Новом Саду, Нишу и Kрагујевцу, чиме је, заједно са раније основаном Службом у Вишем јавном тужилаштву у Београду, успостављена мрежа Служби за информисање оштећених лица и сведока у Вишим јавним тужилаштвима у центрима сва четири апелациона подручја у Републици Србији. Овај пројекат наставља се и у 2016. години, даљим јачањм капацитета и стручним усавршавањем ових Служби.


Републичко јавно тужилаштво и Виктимолошко друштво Србије препознају потребу усклађивања домаћег правног оквира и праксе са правним тековима ЕУ, посебно везано за реализацију мера које се односе на успостављање система подршке оштећеним лицима и сведоцима, дефинисаних Акционим плановима за Поглавља 23 и 24 у процесу придруживања Србије Европској унији.


Наиме, права жртава дефинисана су Директивом ЕУ о успостављању минималних стандарда о правима, подршци и заштити жртава криминалитета, која би требало да осигура да све жртве криминалитета буду препознате и признате, да се према њима односи на једнак начин, без дискриминације, с уважавањем и поштовањем, и да им се обезбеде информације о њиховим правима. Све жртве треба да имају једнак приступ службама за помоћ, мора им се омогућити учешће у судским поступцима, као и одговарајућа заштита.


У том смислу, Акционим плановима за Поглавља 23 и 24 предвиђено је да надлежни државни органи предузму потребне мере у циљу успостављања ефикасног система упућивања, информисања и пружања других видова помоћи и подршке жртвама свих облика криминалитета. У овом процесу, биће изузетно значајна међусобна сарадња државних органа, као и њихова сарадња са специјализованим и стручним организацијама цивилног друштва. Такође, изузетно је важна и улога медија, који информисањем грађана о постојећим службама за жртве могу помоћи да се олакшају последице жртвама кривичних дела.


Виктимолошко друштво Србије, Републичко јавно тужилаштво и Мисија ОЕБС-а у Републици Србији наставиће да пружају подршку и унапређују остваривање права жртава кривичних дела и надамо се да ћемо у томе имати подршку надлежних државних органа, партнерских организација, медија и друштва у целини, за општу добробит наших грађа

Датум: 22.02.2016.