Европска унија

Републичко јавно тужилаштво, заједно са другим надлежним органима Републике Србије, активно учествује у процесу придруживања Европској унији, односно у спровођењу мера из Акционог плана за Поглавље 7 „Интелектуална својина", Акционог плана за поглавље 23 „Правосуђе и основна права" и Акционог плана за Поглавље 24  „Правда, слобода и безбедност", остварујући у том процесу блиску сарадњу са институцијама Европске уније - Делегацијом Европске уније у Републици Србији и Европском комисијом.

 

Републичко јавно тужилаштво учествује у праћењу примене и спровођењу ревидираног Акционог плана за Поглавље 24 „Правда, слобода и безбедност". Представник Републичког јавног тужилаштва, као координатор потпоглавља „Борба против организованог криминала", прати и извештава о напретку у спровођењу мера и активности из своје надлежности, у складу са новом методологијом извештавања. Републичко јавно тужилаштво такође извештава о напретку у спровођењу активности из надлежности јавног тужилаштва у оквиру потпоглавља „Правосудна сарадња у грађанским, трговинским и кривичним стварима", у делу који се односи на правосудну сарадњу у кривичним стварима.

 

У погледу Поглавља 23 „Правосуђе и основна права", Републичко јавно тужилаштво спроводи активности прописане ревидираним Акционим планом за Поглавље 23 и извештава о његовој примени од стране јавног тужилаштва, у блиској сарадњи са Саветом за спровођење Акционог плана за Поглавље 23. У вези са реализацијом прелазних мерила Европске комисије за Поглавље 23, потпоглавље „Борба против корупције", Републичко јавно тужилаштво сачинило је „track record" табеле о поступању јавних тужилаштава у кривичним делима са коруптивним елементом, кривичним делом непријављивање имовине или давање лажних података о имовини прописаним Законом о Агенцији за спречавање корупције извршеном од стране јавних функционера, судија и јавних тужилаца, финансирања политичких активности, сукобу интереса, као и кривичних дела извршених на штету новинара, сходно методологији прописаној од стране Европске комисије. Такође, Републичко јавно тужилаштво је израдило додатну „track record" табелу у области борбе против корупције која обухвата податке о поступању Посебних одељења за сузбијање корупције формираних у вишим јавним тужилаштвима у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву, као и податке јавних тужилаштава опште надлежности.

 

Републичко јавно тужилаштво наставља свој рад у циљу затварања Поглавља 7 „Интелектуална својина", односно извештава о поступању јавних тужилаштава у погледу кривичних дела против интелектуалне својине, у складу са новом методологијом прописаном од стране Европске комисије.

 

Републичко јавно тужилаштво такође израђује кварталне извештаје о спровођењу активности прописаних Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА) за Поглавља 7, 23 и 24. Представник Републичког јавног тужилаштва, као координатор израде Акционог плана за потпоглавље „Борба против организованог криминала" Поглавља 24, наставља рад на праћењу и извештавању о напретку у спровођењу планираних мера и активности предвиђених Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА) за потпоглавље „Борба против организованог криминала" Поглавља 24 „Правда, слобода и безбедност", у погледу успостављања или јачања институционалне структуре и административних капацитета.

 

Поред наведеног, Републичко јавно тужилаштво активно учествује на састанцима са представницима Европске уније у процесу придруживања Европској унији, као и у изради извештаја за наведене састанке и прилога за Годишњи извештај Европске комисије о напретку Републике Србије.

 

Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ Републичког јавног тужилаштва такође активно учествује у програмирању и спровођењу ЕУ пројеката који се односе на јавно тужилаштаво, укључујући ИПА 2015 пројект „Набавка ИТ опреме и софтвера за управљање предметима у јавним тужилаштвима", ИПА 2017 пројект „Подршка тужилачком систему", ИПА 2017 пројект „Јачање капацитета криминалистичке полиције и посебног тужилаштва у борби против високотехнолошког криминала, ИПА 2019 регионални пројект „Борба против тешког криминала на Западном Балкану", Флексибилни механизмам подршке за Поглавље 24 и Флексибилни механизам подршке за Поглавље 23.Препоручујемоhov Најновије вестиhov