Уводна реч Републичког јавног тужиоца
Положај и улога јавног тужилаштва одређени су пре свега Уставом Републике Србије. Према Уставу Републике Србије, јавно тужилаштво је самосталан државни орган који гони учиниоце кривичних и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости. Републичко јавно тужилаштво је највише јавно тужилаштво у Републици Србији. Републички јавни тужилац врши надлежност јавног тужилаштва у оквиру права и дужности Републике Србије и одговоран је за рад јавног тужилаштва и за свој рад Народној скупштини. Јавни тужиоци одговарају за рад јавног тужилаштва и за свој рад Републичком јавном тужиоцу и Народној скупштини, а нижи јавни тужиоци и непосредно вишем јавном тужиоцу. 

Овакве уставне гаранције самосталности јавног тужилаштва и овлашћења Републичког јавног тужилаштва и Републичког јавног тужиоца, представљају израз потребе да се омогући професионално, законито и самостално обављање изузетно сложене и одговорне функције јавног тужилаштва, а то је кривично гоњење, односно борба против криминала, као и предузимање других мера за заштиту уставности и законитости.

Сведоци смо изазова са којим се модерно друшво сусреће, како у виду класичних облика организованог криминала и корупције, тако и у виду наслеђа ратних злочина, нових софистицираних облика привредног криминала, високо-технолошког криминала, трговине људима и кријумчарења људи, чије размере често превазилазе границе једне државе. Одлучно кривично гоњење, засновано на закону и доказима, блиска сарадња и координација са полицијом и другим државним органима, као и непосредна и ефикасна сарадња са тужилаштвима и осталим релевантним институцијама других земаља, предуслов су успешне борбе против свих облика тешког криминала, а нарочито прекограничног криминала.

Ови изазови условили су потребу модернизације организације и рада јавног тужилаштва. Од 1.1.2010. године, успостављена је нова тужилачка мрежа, која је у правни систем увела апелациона јавна тужилаштва, тако да  данас систем јавног тужилаштва чине Републичко јавно тужилаштво, апелациона јавна тужилаштва (Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац), вишa јавнa тужилаштава, основна јавна тужилаштва и тужилаштва посебне надлежности. Основна јавна тужилаштва кривично гоне учиниоце кривичних дела за која је запрећена казна затвора до 10 година, виша јавна тужилаштва кривично гоне учиниоце кривичних дела за која је запрећена казна затвора преко 10 година као друга законом предвиђена кривична дела, апелациона јавна тужилаштва поступају по жалби, а Републичко јавно тужилаштво поступа по ванредним правним лековима и усмерава и надзире рад свих јавних тужилаштава. Такође, постоје и јавна тужилаштва посебне надлежности, Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине, која су основана за територију Републике Србије и поступају и у првом степену и по жалби, а при Вишем јавном тужилаштву у Београду постоји и Одељење за високо-технолошки криминал, које такође поступа на читавој територији Републике Србије у предметима из своје надлежности. 

У оквиру ове организације, у складу са међународним стандардима и препорукама извршена је и интерна специјализација за поједине сложене врсте кривичних дела, чије кривично гоњење затева специјална знања и вештине, како би се омогућило ефикасније и професионалније кривично гоњење ових дела од стране  јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца који су посебно обучени за ту материју. У том смислу, 2008 године основано је Одељење за борбу против корупције у Републичком јавном тужилаштву, а  2018. године Основана су Посебна одељења за сузбијање корупције при Вишим јавним тужилаштвима у Београду, Новом Саду, Бишу и Краљеву, која су надлежна за коруптивна кривична дела, привредни криминал и прање новца, извршена на територији свог апелационог подручја. Такође, 2012. године, у вишим јавним тужилаштвима одређене су контактне тачке за предмете трговине људима, које поступају и координирају рад у овој области, док су 2016. године у вишим јавним тужилаштвима одређене контакт тачке за  међународну правну помоћ. Контакт тачке такође постоје и за друга кривична дела, попут насиља у породици и кривична дела против безбедности новинара. 

Напокон, као предуслов успешног кривичног гоњења у времену када организовани криминал и други облици тешког криминала не познају границе, Републичко јавно тужилаштво интензивирало је међународну сарадњу. Непосредна сарадња одвија се на основу Меморандума о разумевању и сарадњи, кроз тужилачке мреже и директне контакте  са надлежним иностраним органима. Републичко јавно тужилаштво потписало је 28 Меморандума о разумевању и сарадњи и активно сарађује са правосудним органима других држава, како билатерално, тако и кроз правосудне мреже Европске уније, попут Евроџаста (ЕУ агенција за кривичноправну сарадњу) - у коме је 2020. године отворена Канцеларија тужиоца за везу Републике Србије и ЕЏН (Европска правосудна мрежа), затим Савета Европе, попут Консултативног већа европских тужилаца и T-CY Комитета Бироа Конвенције о високотехнолошком криминалу, као и кроз регионалне тужилачке мреже, попут СЕЕПАГ-а. Исто тако, од 2016. године Републичко јавно тужилаштво Републике Србије учествује у раду Мреже генералних тужилаца који поступају пред Врховним судовима држава чланица Европске уније (Надал мрежа) и присуствује њеним годишњим састанцима, у својству посматрача.

Кривично гоњење свих облика криминала, а нарочито организованог криминала, корупције, ратних злочина, трговине људима и других тешких облика криминала одговоран је и захтеван посао. Ја, као  Републички јавни тужилац, као и јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца широм Србије, апсолутно смо посвећени професионалном, законитом и одлучном кривичном гоњењу. У извршење овог одговорног задатка уносимо сав свој професионални, стручни и лични капацитет и интегритет. Резултати рада, представљени на наредним страницама, говоре о нашем раду и посвећености. Драго нам је што су овај труд и посвећеност препознати и од стране наших партнера, попут Евроџаста, с обзиром да се Република Србија по броју предмета са Евроџастом налази у самом врху земаља нечланица ЕУ.

Одлучни смо да упркос свим изазовима, наставимо бескомпромисну борбу против криминала, у оквиру законских овлашћења, у циљу очувања темељних вредности наше земље – владавине права и обезбеђивању безбедности и права наших грађана, као и у циљу остваривања међународних стандарда и приступања Републике Србије Европској унији. Очекује нас пуно изазова, али смо одлучни да наставимо да се обрачунавамо са организованим криминалом, корупцијом и другим тешким кривичним делима на законит, на доказима заснован и непристрасан начин, без обзира на положај или моћ осумњичених. На том путу очекујемо вашу подршку. 

Републички јавни тужилац
Загорка Доловац

Препоручујемоhov Најновије вестиhov