Одељење аналитике и информатике
У Одељењу аналитике и информатике обављају се послови који се односе на припремање предлога и израду општих аката које доноси Републички јавни тужилац, врши се израда информативног и стручног билтена Републичког јавног тужилаштва, врши се израда Програма рада, извештаја, анализа и информација, годишњег и периодичних извештаја, припремање предлога за покретање поступка пред Уставним судом за оцену уставности и законитости појединих прописа, покретање иницијативе код надлежних органа за доношење нових или измену и допуну постојећих закона и других прописа, припремање предлога Програма рада одељења аналитике и инфороматике, израда усвојених обавезних упутстава, извештаја,  анализа и информација Републичког јавног тужилаштва.

У Одељење аналитике и информатике обављају се аналитички и информатички послови који се односе на послове ближе одређене у чл. 11. Правилнка о унутрашњој систематизацији радних места у Републичком јавном тужилаштву.

У Секретеријату је образовано радно место за прикупљање, обраду и анализу документације и статистичких података у вези са кривичним прогоном и криминалитетеом. Запослени на овом радном месту обављају послове прикупљања, обраде и анализе документације у вези са поступањем нижих јавних тужилаштава и специјалних јавних тужилаштава, проналажење, успостављање контакта и пружање подршке странкама, сведоцима и оштећенима.

Препоручујемоhov Најновије вестиhov