Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ
Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ Републичког јавног тужилаштва координира поступање по замолницама за пружање међународне помоћи, прати трендове промена у домаћем правном поретку, европској правној пракси и обезбеђује поступање по европским стандардима, обезбеђује спровођење брзе и ефикасне директне неформалне правне помоћи и размену информација преко тужилачких контактних тачака,  интензивно сарађује са представницима међународних организација и иностраних институција и учествује у раду међународних тужилачких мрежа и тела.

    Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ координира пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима и то како од стране надлежних тужилаштава која су поступају по замолницама достављеним формалним путем преко Министарства правде и државне управе Републике Србије, тако и кроз директну сарадњу са представницима иностраних тужилаштава у погледу размене информација од значаја за вођење кривичних поступака, како у земљи тако и у иностранству, у складу са принципима Другог додатног протокола уз Европску конвенцију о узајамној правној помоћи у кривичним стварима, билатералним и мултилатералним Меморандумима о сарадњи и одговарајућим нормама у националном законодавном оквиру.

    У циљу јачања међународне сарадње и правне помоћи, Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ предлаже, саставља нацрте споразума и организује потписивање Меморандума о разумевању и сарадњи којима се обезбеђује директан контакт, непосредна комуникација, размена информација и ефикаснија сарадња и поступање у предметима прекограничног криминала. У том смислу, јавно тужилаштво Републике Србије има 19 потписаних тужилачких меморандума о сарадњи. 

Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ  активно сарађује са институцијама Европске Уније. Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ  учествује у припремама за процес преговарања са ЕУ, учествовањем на скрининг састанцима за Поглавље 23 и Поглавље 24 који су који је одржани у септембру и октобру 2013. године, као и у припремама за билатерални скрининг који ће се одржати у децембру 2013. године. Републичко јавно тужилаштво, заједно са Државним већем тужилаца, наставља интензивну сарадњу са представницима Директората за проширење европске Уније као и Делегације Европске Уније у Србији, у погледу даљег напретка у области владавине права, односно поглавља 23 и 24. Такође, Републичко јавно тужилаштво је, заједно са Државним већем тужилаца, продубило даљу сарадњу са представницима Европске Уније и Делегацијом Европске Уније у Србији на програмирању и имплементацији ИПА пројеката, настављајући са координирањем активности и учешћем на састанцима и у вези са пројектима ИПА 2008, 2010, 2011, 2012 и 2013, као и учествовањем у изради предлога за будуће ИПА пројекте у периоду 2014-2017 и 2014-2020 (НАД).

Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ Републичког јавног тужилаштва сарађује са међународним организацијама и иностраним правосудним органима у пројектима стручног усавршавања за јавно тужилаштво, учествујући и/ или организујући учешће представника јавног тужилаштва у  многобројним конференцијама и студијским посетама на теме међународне правне сарадње, организованог криминала, привредног криминала, прања новца, корупције, злочина из мржње, високотехнолошког криминала, насиља у породици, трговине људима  и др. У том смислу, Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ Републичког јавног тужилаштва  координира међународну сарадњу у пројектима стручног усавршавања и обуке јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца за примену новог Законика о кривичном поступку. У сарадњи са Правосудном академијом, Мисијом ОEБС-а и Амбасадом САД у Србији, у периоду од септембра до децембра 2013. године спроводи се програм обуке за примену новог Законика о кривичном поступку. Такође, Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ Републичког јавног тужилаштва  координира пројекте међународне сарадње у области стручног усавршавања и са другим иностраним партнерима, попут програма обуке специјализованих тужилаца за борбу против трговине људима, који се од октобра 2012. године спроводи у сарадњи са Амбасадом Републике Француске, НВО АСТРА, ГИЗ-ом и Правосудном академијом.

Републичко јавно тужилаштво остварује сарадњу са Немачким удружењем за међународну сарадњу (GIZ) које имплементира пројекат IPA 2010  ''Борба против организованог криминала и корупције: Јачање тужилачке мреже''. У оквиру овог пројекта
представници Републичког јавног тужилаштва учествују су на експертским састанцима на теме борбе против организованог криминала и корупције, попут састанака на тему ''Установљавање заједничких истражних тимова'',  ''Безбедни канали комуникација'', и др.,  уз учешће представника тужилаштава свих земаља Западног Балкана. Такође, Републичко јавно тужилаштво остварује интензивну сарадњу у области међународноправне помоћи  са Саскијом де Вриес, ЕУ тужиоцем упућеним у Републичко јавно тужилаштво у оквиру овог пројекта.

Такође, остварује се сарадња са и Светском банком, учешћем у пројектима у којима се као корисник предвиђа Републичко јавно тужилаштво, попут пројеката „Анализа кривичних процеса у Србији" и „Judicial functional review of Serbian justice system”, као и са Саветом Европе, са којим  се реализују пројекти попут израде приручника за међународноправну помоћ, стручно усавршавање за кривично дело прања новца и финансирања тероризма и др.

Републичко јавно тужилаштво учествује у раду међународних тужилачких мрежа и тела, попут EUROJUST-а, SEEPAG-а, CCPE- и др. Републичко јавно тужилаштво интензивирало је сарадњу EUROJUST-ом. Од 1.1.2013-15.8.2013 Републичко јавно тужилаштво поступало је по 14 замолница EUROJUST-а, којима је удовољено у најкраћем року, а представници јавног тужилаштва Републике Србије учествовали су на 4 координациона састанка. Републичко јавно тужилаштво такође активно учествује у раду Саветодавне мреже јавних тужилаца југо-источне Европе (SEEPAG) присустовањем редовним полугодишњим састанцима. 8-10.05.2013. године, представник Одељења за међународну сарадњу и правну помоћ Републичког јавног тужилаштва присуствовао је  редовном састанку SEEPAG-а који је одржан на Крфу, Грчка, на тему:"Спречавање илегалних миграција". Такође, Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ Републичког јавног тужилаштва  учествује у раду органа Савета Европе, укључујући рад у оквиру CCPE тужилачке консултативне мреже. У том смислу, представници Одељења за међународну сарадњу учествују на редовној годишњој седници 8-9- октобра 2013.  године, као и у раду Бироа T|-CY Комитета „Будимпештанске" Конвенције Савета Европе (ЦЕТС 185)  - за високотехнолошки криминал.

Одељење за међународну сарадњу и правну помоћ Републичког јавног тужилаштва  остварује и интензивну билатералну сарадњу, организујући посете иностраних делегација и представника иностраних институција Републичком јавном тужилаштву, као и посете Републичког јавног тужилаштва иностраним партнерима (попут САД, Француске, Белгије, Велике Британије и др.)

Препоручујемоhov Најновије вестиhov