Одељење за односе са јавношћу
Републичко јавно тужилаштво обавештава јавност о стању криминалитета и другим појавама које запази у раду увек када се за тим укаже потреба.

Републичко јавно тужилаштво обавештава јавност о предметима у којима поступа ако то не штети интересима поступка, и када за то постоји интересовање јавности. Јавно тужилаштво може обавештавати јавност како о питањима из своје надлежности тако и о питањима из надлежности нижих тужилаштава. Обавештавање јавности мора бити истинито и тачно али се не сме довести  у питање одавање службене, државне или војне тајне. Приликом обавештавања јавности мора се водити рачуна о интересима морала, јавног реда, малолетницима, националним осећањима и заштити приватног живота.

Како је право јавности да зна суштинска мера за врилне једног демократског друштва у 2008. години основано је ово Одељење са циљем да сходно Закону о јавном информисању испуни обавезу да информације о свом раду учини доступним јавности и то под једнаким условима за све медије.

Носилац посла и координатор Одељења за односе са јавношћу заменик Републичког јавног тужиоца Тамара Мировић и саветник у Републичком јавном тужилаштву Марко Милићевић.

Носилац посла директно комуницира са представницима медија и преко њега медији могу поставити сва питања за која постоји интересовање јавности. Републички јавни тужилац или заменик кога он одреди или портпарол обавештавају јавност путем усмених или писмених саопштења, изјава или путем јавних гласила или на други погодан начин о покретању поступка у случајевима за које се интересује шира јавност водећи при том рачуна о интересима правилног вођења поступка и оправданој заштити личности на које се подаци односе.

Координатор овог Одељења биће у координацији са портпаролима свих тужилаштава у Србији тако да ће медији моћи преко овог Тужилаштва да упуте захтев за добијање информације из надлежности било ког тужилаштва у Србији.

Оснивањем овог Одељења у 2008. години такође је испуњен један од стандарда који предвиђа Савет Европе и којим се утемељује транспарентност Републичког јавног тужилаштва који је неопходан услов ефикасног функционисања, а први портпарол био је Томо Зорић. 

Препоручујемоhov Најновије вестиhov