О РЈТ-у
Према Уставу Републике Србије,  јавно тужилаштво је самосталан државни орган који гони учиниоце кривичних и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости. 

Републичко јавно тужилаштво је највише јавно тужилаштво у Републици Србији. Републички јавни тужилац врши надлежност јавног тужилаштва у оквиру права и дужности Републике Србије и одговоран је за рад јавног тужилаштва и за свој рад Народној скупштини. Јавни тужиоци одговарају за рад јавног тужилаштва и за свој рад Републичком јавном тужиоцу и Народној скупштини, а нижи јавни тужиоци и непосредно вишем јавном тужиоцу.

Систем јавног тужилаштва чине Републичко јавно тужилаштво, 4 апелациона јавна тужилаштва (Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац), 26 виших јавних тужилаштава, 34 основна јавна тужилаштва и 2 тужилаштва посебне надлежности. Основна јавна тужилаштва кривично гоне учиниоце кривичних дела за која је запрећена казна затвора до 10 година, виша јавна тужилаштва кривично гоне учиниоце кривичних дела за која је запрећена казна затвора преко 10 година као друга законом предвиђена кривична дела, апелациона јавна тужилаштва поступају по жалби, а Републичко јавно тужилаштво поступа по ванредним правним лековима, предузима мере за заштиту уставности и законитости и усмерава и надзире рад свих јавних тужилаштава. Такође, постоје и јавна тужилаштва посебне надлежности, Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине, која су основана за територију Републике Србије и поступају и у првом степену и по жалби, а при Вишем јавном тужилаштву у Београду постоји и Одељење за високо-технолошки криминал, које такође поступа на читавој територији Републике Србије у предметима из своје надлежности. 

Републичког јавног тужиоца, на предлог Владе, по прибављеном мишљењу надлежног одбора Народне скупштине, бира Народна скупштина. Републички јавни тужилац бира се на период од 6 година и може бити поново биран.

Јавнотужилачку функцију у Републичком јавном тужилаштву обавља јавни тужилац и 12 заменика Републичког јавног тужиоца, као и 2 упућена заменика јавног тужиоца. Тужилачко особље чине саветници и запослени на административно-техничким, материјално-финансијским, рачуноводственим, информатичким и општим пословима.

Радом Републичког јавног тужилаштва руководи Републички јавни тужилац који га представља пред другим органима, институцијама и грађанима. Републички јавни тужилац руководи тужилачком управом, надзире рад одељења, Службе за опште послове и Секретаријата, остварује стални увид у рад јавног тужилаштва као целине и појединачни рад заменика и запослених и предузима мере за правилно, благовремено и ефикасно обављање послова у Републичком јавном тужилаштву.

У Републичком јавном тужилаштву полазећи од врсте, обима и сложености послова и потребе законитог, ажурног и ефикасног рада, образују се следеће организационе јединице: кабинет тужиоца, одељења, Секретаријат и Служба за опште послове.  За обављање послова из делокруга Републичког јавног тужилаштва систматизује се 20 радних места са 43 запослена.

Препоручујемоhov Најновије вестиhov