Prijavite korupciju anonimno

Borba protiv korupcije
Novi Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije uveo je odlična rešenja i oruđa za borbu protiv korupcije i privrednog kriminala, pre svega u vidu specijalizacije nadležnih državnih organa, a zatim i uvođenja najsavremenijih načina rada, poput multiresornih udarnih grupa, oficira za vezu u nadležnim državnim organima i finansijskih forenzičara u javnim tužilaštavima.

U skladu sa ovim zakonom, 1. marta 2018. godine osnovana su posebna odeljenja za suzbijanje korupcije u policiji, javnom tužilaštvu i sudovima. Ova odeljenja su osnovana u četiri viša javna tužilaštva u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu, i imaju nadležnost za krivično gonjenje korupcije i privrednog kriminala na teritoriji svog apelacionog područja, omogućavajući na taj način koncentraciju specijalizovanih znanja i efikasnost krivičnog gonjenja.

Odeljenje za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva imalo je aktivnu ulogu u osnivanju posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije (POSK), njihovom stručnom usavršavanju i jačanju kapaciteta.

U saradnji sa EU IPA 2013 projektom „Prevencija i borba protiv korupcije", OPDAT kancelarijom Ministarstva pravde SAD, Pravosudnom akademijom i Ministarstvom pravde RS, Republičko javno tužilaštvo je od 2017. godine učestvovalo u organizaciji i održavanju ciklusa obuka na teme finansijskih istraga, pranja novca, udarnih grupa, privrednog kriminala i korupcije, na kojima je predavač bio Miljko Radisavljević, zamenik Republičkog javnog tužioca i rukovodilac Odeljenja za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva. Na ovim seminarima učesnici iz javnog tužilaštva imali su priliku da vežbaju novu metodologiju rada – praćenje tokova novca, kao i veštine proaktivne istrage, paralelnog vođenja finansijskih i krivičnih istraga i međuagencijsku saradnju na konkretnim studijama slučaja.

U 2020. godini, u saradnji sa navedenim partnerima, održane su četiri Operativne radionice za posebna odeljenja za suzbijanje korupcije, i to u Beogradu od 27-28.2.2020.g, a zatim onlajn 29.4.2020.g. za POSK u Višem javnom tužilaštvu u Nišu, 20.5.2020.g. za POSK u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu i 3.6.2020.g. za POSK u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Na ovim radionicama posebna odeljenja za suzbijanje korupcije imala su priliku da predstave predmete iz svog rada i sa kolegama iz drugih posebnih odeljenja i domaćim i inostranim ekspertima, uključujući Miljka Radisavljevića, rukovodioca Odeljenja za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva, razmotre primere dobre prakse u postupanju i izazove u radu.

Takođe, u okviru istog projekta, 1.7.2020. godine održan je  onlajn okrugli sto na temu „Inicijativa za poboljšanje proaktivnog delovanja posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije – okrugli sto Covid 19", koji je vodio Miljko Radisavljević, zamenik Republičkog javnog tužioca, zajedno sa ekspertima iz IPA 2013 projekta, uz učešće predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova i oficira za vezu iz Uprave za javne nabavke, Poreske uprave, Uprave carina i drugih nadležnih državnih organa.

Od 30.9-2.10.2020. godine, u okviru IPA 2013 projekta „Prevencija i borba protiv korupcije", održan je i prvi seminar „Simulacija suđenja", za posebna odeljenja za suzbijanje korupcije u javnim tužilaštvima i sudovima, uz učešće organa nadležnih za otkrivanje krivičnih dela, na kojima je predstavnik Republičkog javnog tužilaštva – Miljko Radisavljević, uzeo učešće u svojstvu predavača, zajedno sa ekspertima iz projekta.

Takođe, Republičko javno tužilaštvo sarađivalo je i sa OPDAT kancelarijom Ministarstva pravde SAD u organizaciji učešća predstavnika javnog tužilaštva na drugim obukama iz ove oblasti, poput virtuelne regionalne radionice na temu: "Prevare u javnim nabavkama u doba epidemije", održane 27.5.2020.g, virtuelne regionalne radionice na temu „Borba protiv kriminala i korupcije u vreme Covid 19", održane 30.6.2020.g, dva vebinara o kriptovalutama i pranju novca, koji su održani 17.6.2020.g. i 18.6.2020.g, kao i vebinara o finansiranju terorizma, koji je održan od 1-3.9.2020. godine, na kojima su predstavnici javnog tužilaštva imali prilike da usavrše svoja znanja i razmene iskustva sa kolegama iz regiona.

Dokumenta

Skorašnje aktivnosti