GIZ i CILC

Republičko javno tužilaštvo ostvaruje saradnju sa Nemačkim udruženjem za međunarodnu saradnju (GIZ) i Holandskim centrom za međunarodnu pravnu saradnju (CILC), kroz sukcesivne regionalne EU projekte kojima se jačaju kapaciteti za međunarodnu saradnju i međunarodnu pravnu pomoć u borbi protiv transnacionalnog kriminala: IPA 2010 "Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije: Jačanje tužilačke mreže", IPA 2014 "Međunarodna krivično-pravna saradnja: Tužilačka mreža Zapadnog Balkana", IPA 2017 i IPA 2019 ''Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu".


U okviru ovih projekata pružena je podrška Republičkom javnom tužilaštvu za jačanje međunarodne saradnje, uključujući potpisivanje i sprovođenje Memoranduma o saradnji sa inostranim partnerima i učešće u radu evropskih pravosudnih mreža, poput Evroxast-a (EU agencija za krivičnu pravosudnu saradnju), EDŽN-a (Evropska pravosudna mreža) i NADAL-a (Mreža tužilaca koji postupaju pred Vrhovnim sudovima EU).


Kroz ove projekte, takođe, omogućena je izrada i štampanje Javnotužilačkog priručnika za postupanje u predmetima međunarodne pravne pomoći i održane su radionice na ovu temu.


Takođe, u okviru ovih projekata u Republičko javno tužilaštvo upućen je EU tužilac, koji javnom tužilaštvu Republike Srbije pruža savetodavnu pomoć u vezi primene evropskih standarda u oblasti međunarodne pravne pomoći. 


Isto tako, kroz projekt ''Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu" pruža se podrška javnom tužilaštvu Republike Srbije za bilateralne i multilateralne operativne sastanke i održavaju se regionalne radionice na aktuelne teme borbe protiv teškog i organizovanog kriminala, poput trgovine i krijumčarenja ljudi, finansijskih istraga, nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima i dr.

Preporučujemohov Najnovije vestihov