Одељење за борбу против корупције
У циљу ефикасније борбе против корупције, у јавном тужилаштву извршена је специјализација за кривично гоњење корупције, те је 2008. године у Републичком јавном тужилаштву формирано Одељење за борбу против корупције,  а специјализација у осталим јавним тужилаштвима опште надлежности спроведена је 2010. године, успостављањем одељења за борбу против корупције и прања новца у апелационим и вишим јавним тужилаштвима у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу, и одређивањем заменика јавног тужиоца који ће пратити стање у предметима кривичних дела у овој области. Такође, 2009. године извршена је специјализација проширењем надлежности Тужилаштва за организовани криминал на кривична дела такозване високе корупције по основу својства починилаца- када је окривљени службено или одговорно лице које врши јавну функцију на основу избора, именовања или постављења од стране Народне скупштине, Владе, Високог савета судства или Државног већа тужилаца [1]  и такозване тешке корупције - за коруптивна кривична дела када вредност прибављене имовинске користи прелази износ од 200 милиона динара [2]. Уз помоћ и подршку домаћих и иностраних партнерских институција и организација, укључујући Правосудну академију, Мисију ОЕБС-а у Србији, Амбасаду САД, Савет Европе, ГИЗ и др. вршена је обука и стручно усавршавање специјализованих заменика јавног тужиоца, уз развијање тимског приступа и унапређење координације са другим државним органима надлежним за борбу против корупције.

Одељење за борбу против корупције Републичког јавног тужилаштва прати рад основних, виших и апелационих јавних тужилаштава у поступању у предметима кривичних дела корупције, укључујући и кривична дела прања новца, у оквиру реализације Обавезног упутства Републичког јавног тужиоца А.бр. 194/10, од 26.3.2010. године којим су формирана одељења за борбу против корупције и прања новца, и на основу ког сва нижа јавна тужилаштва достављају Републичком јавном тужилаштву, преко надлежног апелационог јавног тужилаштва, податке о примљеним кривичним пријавама, донетим јавнотужилачким одлукама, првостепеним пресудама, жалбама тужиоца, уколико су изјављене и другостепеним одлукама. Тиме се наставља континуитет досадашњег рада у овој области, који је отпочет обавезним упутством Републичког јавног тужиоца А.бр. 6/07, и омогућава се ефикасно праћење и контрола рада тужилаштава у сваком поједином предмету и пружање стручне помоћи у виду давања мишљења, сугестија и упутстава ради разјашњења спорних питања у појединим предметима, са посебним нагласком на предмете и извештаје везане за спровођење Закона о одузимању имовине стечене кривичним делом.

Доношењем Закона о изменама и допунама Кривичног законика који је ступио на снагу 15.04.2013.године услед измена елемената бића кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 КЗ појавила се потреба за aнализом ових предмета у смислу испитивања постојања правног континуитета и преквалификације у складу са члановима 229, 229а ,234, 234а и 208 Кривичног законика („Службени гласник РС 121/12 ), евентуалног постојања других кривичних дела или испуњености услова за одбачај кривичне пријаве или одустанак од кривичног гоњења. У том смислу, Одељење за борбу против корупције израдило је Обавезно упутство бр. 1/2013 о поступању са овим предметима. Поступак преквалификације је у току.

    Представници Одељења за борбу против корупције учествује у изради правног оквира за борбу против корупције, укључујући Стратегију за борбу против корупције Акциони план за борбу против корупције,  Стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма,  Акциони план за борбу против прања новца и финансирања тероризма, релевантне законе и подзаконске прописе, прате њихову имплементацију од стране јавног тужилаштва.

Одељење за борбу против корупције прати и притужбе на рад носилаца правосудних функција које се односе на случајеве корупције.

Одељење за борбу против корупције Републичког јавног тужилаштва учествовало је 2012. године у изради Плана интегритета, у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције. Правни оквир у области унапређења интегритета употпуњују и Етички кодекс јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца и Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца које је донело Државно веће тужилаца.
 
У циљу ефикасније борбе против корупције Одељење за борбу против корупције успоставља и негује механизам сарадње у оквиру законских обавеза и овлашћења државних органа, путем споразума о разумевању и координационих састанака између тужилаштава, полиције, Пореске управе, Управе за спречавање прања новца, Управе царине, Агенције за борбу против корупције и Државне ревизорске институције. Такође, у циљу промовисања тимског рада на састанцима са Апелационим, Вишим и Основним  јавним тужиоцима иницира се формирање радних тимова састављених од представника полиције, финансијске полиције и тужилаштва када су у питању кривична дела корупције укључујући и кривична дела привредног криминала која су повезана са корупцијом.

Чланови Одељења за борбу против корупције су заменици Републичког јавног тужиоца: Зорица Стојшић, по потреби Миљко Радисављевић и саветник Зоран Петрић

Руководилац Одељења за борбу против корупције је Зорица Стојшић.
[1] "кривична дела против службене дужности (чл. 359, 366, 367. и 368. Кривичног законика), када је окривљени, односно лице којем се даје мито, службено или одговорно лице које врши јавну функцију на основу избора, именовања или постављења од стране Народне скупштине, Владе, Високог савета судства или Државног већа тужилаца" - члан 2, став 3 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала

[2] "кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица  (члан 234 став 3 Кривичног законика и злоупотреба службеног положаја (члан 359. став 3. Кривичног законика), када вредност прибављене имовинске користи прелази износ од 200.000.000 динара" - члан 2, став 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала

Препоручујемоhov Најновије вестиhov