Bezbednost novinara

UVOD


Na osnovu inicijative Republičkog javnog tužilaštva a u cilju preduzimanja mera za podizanje bezbednosti novinara, Akcionim planom za Poglavlje 23 predviđeno je potpisivanje dva sporazuma o saradnji, i to Sporazuma o saradnji Republičkog javnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i Sporazuma o saradnji između Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova i reprezentativnih udruženja novinara.


Sporazum o saradnji Republičkog javnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova je zaključen 11. aprila 2016 godine. Ovim sporazumom predviđeno je da Republičko javno tužilaštvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova internim aktima uspostave obavezu hitnog postupanja u predmetima krivičnih dela izvršenih na štetu bezbednosti lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja u vezi sa poslovima koje obavljaju. Takođe, predviđeno je određivanje lica za kontakt i koordinaciju postupanja u predmetima iz ove oblasti u ovim državnim organima. 


Republičko javno tužilaštvo i Ministarstvo unutraših poslova, radi efikasnije razmene podataka i praćenja postupanja, su se obavezali da će posebno evidentirati krivična dela izvršena na štetu bezbednosti novinara. Pored toga, propisano je da Ministarstvo unutrašnjih poslova, na zahtev Republičkog javnog tužilaštva,  dostavlja informacije o podnetim krivičnim prijavama protiv izvršilaca krivičnih dela na štetu bezbednosti novinara, čija je delatnost prethodno krivičnopravno definisana na jedini mogući način, tj. u skladu sa odredbama člana 138 st. 3 Krivičnog zakonika, s obzirom da zakoni koji uređuju javno informisanje u našoj zemlji ne definišu pojam „novinar" na bilo koji način.


Sporazum o saradnji između Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova i reprezentativnih udruženja novinara zaključen je 26. decembra 2016. godine. Potpisnici ovog sporazuma su Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Udruženje novinara Srbije, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje novinara Vojvodine, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, Asocijacija medija i Asocijacija onlajn medija. 


U skladu sa sporazumom obrazovana je Stalna radna grupa čiji su članovi ovlašćeni predstavnici sporazumnih strana visokog nivoa. Stalna radna grupa održava redovne tromesečne sastanke, a po potrebi sastanci se održavaju i van redovnih termina. U okviru svojih aktivnosti, stalna radna grupa usvojila je Pravilnik o radu i Akcioni plan.


Formirana je radna podrupa za analizu krivičnih dela propisanih Krivičnim zakonikom Republike Srbije, a koja se mogu odnosti na ugrožavanje bezbednosti novinara. Grupa je okončala svoj rad tako što je donela zaključak u vezi navedenog koji je usvojen od strane Stalne radne grupe.


Takođe, formirana je radna podgrupa za analizu dosadašnjeg načina komunikacije i stepena otvorenosti nadležnih institucija prema medijima. Rad ove podgrupe je još uvek u toku.


Uspostavljen je mehanizam saradnje, tako što su sporazumne strane odredile lica za kontakt i koordinaciju postupanja u slučajevima izvršenja krivičnih dela na štetu bezbednosti novinara, koja će biti u stalnom kontaktu.


U periodu do decembra 2020 godine, Republičko javno tužilaštvo je za kontakt tačke odredilo po jednog zamenika javnog tužioca u apelacionim javnim tužilaštvima za svako apelaciono područje, dakle ukupno 4 zamenika javnog tužioca visokog nivoa. Broj tužilačkih kontakt tačaka je povećan u julu 2017. godine određivanjem sekundarne i tercijarne kontakt tačke za područje svakog apelacionog javnog tužilaštva, što je činilo mrežu od ukupno 12 zamenika javnih tužilaca. 


Tužilačka mreža kontakt tačaka za brzu reakciju je značajno ojačana saglasno Obaveznom uputstvu Republičkog javnog tužioca od 24.12.2020. godine, kada je u svim javnim tužilaštvima uspostavljena mreža od ukupno 115 zamenika javnih tužilaca, od kojih je 88 zamenika javnih tužilaca određeno za primarne kontakt tačke (4 zamenika u apelacionim tužilaštvima, 25 u višim, 58 u osnovnim i 1 zamenik u Posebnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal), dok je 27 zamenika javnog tužioca određeno za sekundarne kontakt tačke. Lista kontakt tačaka sa neophodnim podacima je u januaru 2021. godine dostavljena svim članovima stalne radne grupe. Ista je objavljena i na portalu http://bezbedninovinari.rs/.


Shodno sporazumu i Uputstvu Republičkog javnog tužioca od 22.12.2015. godine u javnim tužilaštvima uspostavljena je obaveza hitnog postupanja u ovim predmetima i uvedeno je vođenje posebne evidencije krivičnih dela izvršenih na štetu novinara u vezi sa poslovima koje obavljaju. Hitnost u postupanju dodatno je ojačana Obaveznim uputstvom iz 2020. godine, i podrazumeva preduzimanje radnji u rokovima od 24 i 48 časova, kada je javno tužilaštvo u pitanju.


Takođe, u skladu sa sporazumom počev od 2018. godine, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, održavaju se obuke novinara, javnih tužilaca i policijskih službenika.


Potrebno je istaći da Republičko javno tužilaštvo na mesečnom nivou izrađuje Bilten - obaveštenje o postupanju javnih tužilaštava u vezi sa krivičnim delima izvršenim na štetu novinara i isti dostavlja svim članovima stalne radne grupe.


Sporazum o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara (2.58 MB)


Preporučujemohov Najnovije vestihov

Najave događaja