UNODC
Republičko javno tužilaštvo ostvaruje uspešnu saradnju sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC), i to kako sa kancelarijom UNODC u sedištu ove organizacije u Beču, tako i sa Kancelarijom UNODC u Beogradu.

U okviru saradnje sa UNODC kancelarijom u Beču, predstavnici Republičkog javnog tužilaštva učestvuju na sastancima UN Komisije za prevenciju kriminala i krivično pravosuđe i UN Komisije za opojne droge.
Republičko javno tužilaštvo ostvaruje saradnju sa Kancelarijom UNODC u Beogradu u okviru projekata jačanja kapaciteta organa za sprovođenje zakona u različitim tematskim oblastima, poput trgovine ljudima i krijumčarenja migranata, trgovine oružjem i oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela. 

Naime, u okviru UNODC Globalnog programa protiv trgovine ljudima i Globalnog programa protiv krijumčarenja migranata održavaju se radionice u cilju jačanja kapaciteta nacionalnih kapaciteta na polju identifikacije, istraživanja i procesuiranja slučajeva trgovine ljudima i krijumčarenja migranata, pružanja efikasnije zaštite i pomoći žrtvama trgovine ljudima i krijumčarenja migranata i unapređenja prekogranične krivičnopravne saradnje u Jugoistočnoj Evropi.

Nadalje, u okviru UNODC Globalnog programa za vatreno oružje kroz regionalni projekat „Krivičnopravni odgovor na trgovinu vatrenim oružjem", sprovode se aktivnosti u cilju unapređenja krivičnopravnog sistema i stručno usavršavanje za istragu i krivično gonjenje ilegalne trgovine vatrenim oružjem, upotrebu elektronskih dokaza i aktivnosti koje su smerene na jačanje međuagencijske i međunardodne saradnje.

Takođe, Republičko javno tužilaštvo učestvuje i u aktivnostima UNODC regionalnog programa „Od nezakonitih finansijskih tokova do oduzimanja imovine", koje između ostalog imaju za cilj izradu vodiča o međunarodnoj saradnji u oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. 

Preporučujemohov Najnovije vestihov